یانه‌

خه‌ڵك‌و ھۆرامانی فه‌رھه‌نگێوه‌ قه‌ڎیمی و به‌ریٛزشاھه‌ن. به‌ ڕه‌ڎبیه‌ی ڕوٙزگاری، زوان‌و ھۆرامی به‌كار ئامان په‌ی نویسته‌ی كتیٛبه‌ پیروٙزه‌كا‌ كه‌ سه‌ربه‌ دین‌ و باوڕه‌ جیاوازه‌كا بییٛنیٛ. ته‌نانه‌ت ھه‌رچنڎه‌ جه‌ قه‌ڎیمه‌نه‌ جوله‌كه‌كیٛ و مه‌سیحیه‌كیٛ جه‌ كه‌ش‌ و كوه‌كاو ھۆرامانینه‌ به‌ ئاشتی ژیوێنیٛ و ته‌ئسیر‌و ئاڎیشا فه‌رھه‌نگێوه‌ فره‌ دوٙڵه‌مه‌نڎش جیا ئاسته‌ن په‌ی ھۆرامیه‌كا، به‌ڵام تائیسه‌یچ ھیچ ھوٙرگیٛڵیایێوه‌‌ كتیٛبه‌ پیروٙزه‌كاشا نیا به‌ زوان‌و ھۆرامی و ھوٙرنه‌گیٛڵیان په‌ی سه‌رو زوان‌و ھۆرامی. به‌ڵام دماجار ھوٙرگیٛڵیایی ئینا ڕاوه په‌ی ئه‌وه‌ڵ جاری جه‌ تاریٛخه‌نه‌. و گردو ئا كه‌سایچه‌ كه‌ ئیحترام‌و ئی كتیٛبا گیٛرا و گه‌ره‌كشانه‌ چه‌نه‌شا یاوانه‌، به‌ ئاسانی یاووٙ ده‌سشا. ئینه‌یچه‌ وه‌رو ئانه‌ینه‌ كه‌ خوڎا گه‌ره‌كشا گردو خه‌ڵكی جه‌ ھه‌ر زوان و فه‌رھه‌نگێوه‌ بوٙ، گوٙششا جه‌ ده‌نگیشۆ بوٙ پا جوٙره‌ی كه‌ چه‌نه‌ش یاوانه‌. 

 

"خوڎا به‌ زوان‌و دڵیما قسیٛما په‌ی كه‌روٙ"

hawrman1
Share