ھه‌قو كوٙپیكه‌رده‌ی/ په‌یوه‌نڎی

ئی په‌لیانه‌ پاڵپشتی كریان جه‌ لاو بیبلیكایۆ (Biblica)

په‌ی زنیاری ده‌رھه‌ق پی په‌لیانه‌یه‌ ئیمه‌یڵ كیانه‌ په‌ی (info@kitebipiroz.com)

ھه‌قو وه‌ره‌نه‌گیٛرته‌یۆ گردو ئی چیٛوا گیٛڵۆوه‌ په‌ی بیبلیكای (℗ Biblica)